ความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรสื่อสาธารณะ

ความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรสื่อสาธารณะ พอดีได้อ่านเอกสารถอดความจาก ธรรมะบรรยาย ของ พระไพศาล วิสาโล โดย นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ จากเว็บ “วิชาการ ดอทคอม”  ทำให้อยากนำมาอ้างอิงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ของไทยพีบีเอส อันเนื่องจากการร้องเรียนของพนักงาน อาจด้วยว่าผู้บริหารระดับสูงบางท่านขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางวิกฤติศรัทธา และไร้ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการที่จะเป็นปากเสียงในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือกล้าหาญที่จะชี้ผิดชอบชั่วดี  และน้อมรับฟังมูลเหตุของการร้องเรียนอย่างใส่ใจและตรึกตรอง ธรรมบรรยาย ได้กล่าวถึง คำว่า ความกล้าหาญทางจริยธรรม หรือ Moral Courage คือ ความกล้าที่จะท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต การรักษาความดี หรือมีเมตตาธรรม ผู้บริหารระดับสูงที่ไร้ความกล้าหาญที่จะออกมาต่อต้านความไม่ถูกต้อง และแสดงความมีจริยธรรมที่จะทำให้ความดีงามงอกเงย และการปฏิบัติในทางชอบธรรม ทางที่ได้รับการยอมรับ … เมื่อผู้บริหารระดับสูงต่างขาดความกล้าที่จะน้อมรับข้อผิดพลาด ซ้ำยังมีลักษณะการปกป้องพฤติกรรมไม่ชอบ ท้ายสุดก็ต้องพบกับความเสื่อม เสื่อมในศรัทธาที่พนักงานเคยมีให้ต่อท่าน เสื่อมในความสามารถที่ลูกน้องพร้อมยอมรับ ผู้บริหารระดับสูงที่ขาดความกล้าที่จะทวนกระแสของพวกพ้องซึ่งมีพฤติกรรมไม่ชอบ  แถมปล่อยปละละเลยโดยมองว่าผู้เรียกร้องคือตัวปัญหาและชอบก่อปัญหา  ไม่เคยหันมองรอบด้านว่าหากพวกเขาอยู่สบายใครเขาจะเสียเวลามาร้องขอหาความเป็นธรรม   ซ้ำคงปล่อยให้ความไม่ชอบมาพากลคงดำเนินไปจนดูเสมือนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มิได้รักษาประโยชน์ขององค์กรสมดั่งพันธกิจที่ลั่นไว้ตรงเสาหน้าของบ้าน ผู้บริหาร … ที่อวดอ้างอุตริความเป็นผู้รู้ “ธรรม” แต่ทั้งทางจิตและกายกลับไร้จริยธรรมและความมีอารยธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จนอคติทับถมในใจ พอรุ่มร้อนเพราะพิษไฟในอกก็ครอบงำพรรคพวกชวนกันมาเลือกปฏิบัติ …

Read more »