เจตนารมณ์

เจตนารมณ์ของ TPBS Transparenc

ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศ

มีพันธกิจในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

การประเมินคุณค่าและคุณภาพของความเป็นสื่อสาธารณะ

จึงไม่อาจวัดได้เพียงแค่ผลผลิตทางหน้าจอเท่านั้น

คุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานทุกภาคส่วน

ล้วนเป็นกลไกสำคัญผลักดันให้สื่อสาธารณะขับเคลื่อนได้อย่างภาคภูมิ สง่างาม

ส่งเสริมศักยภาพการผลิตรายการและข่าวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

TPBS Transparency ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการร่วมสร้างเสริม

ความมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ

 เปรียบเสมือนเวทีสาธารณะเพื่อให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ

ไม่ว่าจะเป็นประชาชน  องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานไทยพีบีเอส

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ ร่วมเสนอแนะ

และร้องร้องเรียน รายงานการบริหารของสื่อสาธารณะ

บล็อกนี้ มิได้มีเจตนาในการชี้นำหรือนำไปสู่การคุกคามจากทั้งทางภาคการเมืองและพาณิยช์

เมื่อสื่อสาธารณะประกาศเจตนารมณ์ต่อสังคมในการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมความโปร่งใส

ภายใต้ระเบียบพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

การเปิดมุมมองกว้างรับฟังเสียงสะท้อน และการน้อมรับข้อผิดพลาด

                ย่อมนำอนาคตสื่อสาธารณะไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชน

Advertisements