“สื่อสาธารณะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้”

      “สื่อสาธารณะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้”

เพื่อสังคมคุณภาพและคุณธรรม และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม 

       เชิญร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของไทยพีบีเอส

         และร้องเรียน รายงานการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน

ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ

        โดยส่งมาที่  tpbs.transparency@gmail.com

Advertisements