ใช่ใครอื่นจะลุกล้ำ อยู่ที่คุณธรรมของตนเอง

สื่อสาธารณะจะยั่งยืน

ใช่ใครอื่นจะลุกล้ำ

ยืนหยัดได้ด้วยคุณธรรม

ก้าวมั่นบนศรัทธามหาชน

หากวันหนึ่งต้องด่างพร้อย

ใช่เพราะรอยใครมาย่ำ

แต่เพราะเพียงขาดจริยธรรม

ต้องบอบช้ำอย่าโทษใคร

ด้วยยึดมั่นในศรัทธา

ที่ประชาหยิบยื่นให้

เราต้องช่วยให้ที่นี้ปลอดพ้นภัย

ร่วมแก้ไขแทนแก้ตัว

Advertisements